نوشته شماره بکر ۱

رویای شفاف خوابی ست که  بیننده در آن خواب میداند که در حال دیدن خواب است. در طول یک رؤیای شفاف، رویا بیننده ممکن است مقداری کنترل بر شخصیت ها، روایت یا محیط رویا به دست آورد. با این حال، این در واقع برای اینکه یک رویا شفاف توصیف شود، ضروری نیست.رویای شفاف برای سالیان متمادی مورد مطالعه و گزارش قرار گرفته است. چهره‌های برجسته از دوران باستان تا مدرن مجذوب رؤیاهای شفاف بوده‌اند و به دنبال راه‌هایی برای درک بهتر علل و هدف آنها بوده‌اند [نیازمند منبع]. بسیاری از نظریه های مختلف در نتیجه تحقیقات علمی در مورد این موضوع پدیدار شده اند و حتی در فرهنگ عامه نشان داده شده اند [نیاز به منبع]. پیشرفت‌های بیشتر در تحقیقات روان‌شناختی به راه‌هایی اشاره کرده است که در آنها می‌توان از این شکل از رویا به عنوان نوعی خواب درمانی استفاده کرد[نیازمند منبع].

رویای_شفاف

رویای _صادقه