دروس ویدئویی مرحله ای

آموزش کار با سیستم و ارائه دروس

۱٫۱ ایجاد اکانت مدرس
۱٫۲ ایجاد درس
۱٫۳ ایجاد کوئیز یا امتحان و اختصاص کوئیز به درس

http://www.youtube.com/watch?v=oRN7ecrz22M

۲٫۱ ایجاد حساب کاربری دانش آموز
۲٫۲ خرید درس
۲٫۳ مشاهده درس و انجام کوئیز
۲٫۴ نمایش نمره

http://www.youtube.com/watch?v=bnxOsKt3KMU

۳٫۱ مدرس نمره را بصورت دستی بررسی می کند
۳٫۲ دانش آموز نمره خود را بررسی می کند

http://www.youtube.com/watch?v=mOTgkk_PhJ0

۴٫ ایجاد گواهی نامه و نشان

http://www.youtube.com/watch?v=MXpRTbSD844